Kérdés-felelet


1.
A,B és C kalapot viselnek, ami vagy fekete vagy fehér, de biztosan nem mind fehér. A látja, hogy milyen színű kalap van B-n és C-n; B látja, hogy milyen színű kalap van A-n és C-n; C pedig vak.
Sorban megkérdezzük őket, hogy tudják-e, milyen színű kalap van rajtuk.
A válaszok:
A: Nem
B: Nem
C: Igen
Milyen színű kalap van C-n?


Válasz


Megoldás


2.
Aladár és Benedek nagyon okosak, és ezt tudják is egymásról. Évtizedek óta nem találkoztak, és most összefutottak az utcán.
Egy részlet a beszélgetésükből:
- Három gyermekem van, mindegyik életkora egész szám, és éveik számának a szorzata 36. - mondja Aladár.
- Ebből még nem tudhatom, hogy hány évesek a gyerekek! - válaszolja Benedek.
- Éveik számának az összege annyi, mint a szemközti házon levő ablakok száma.
Benedek megszámolja, hogy hány ablak van a szemközti házon, majd így válaszol:
- Még ebből sem tudhatom, hogy hány évesek a gyerekek!
Aladár ekkor azt is elárulja, hogy
- A legidősebb vörös hajú és szemüveget visel.
- Most már meg van! - kiált fel Benedek, és megmondja a gyerekek életkorát.
Hány évesek a gyerekek, és hány ablak van a szemközti házon?
(Legidősebbnek azt a gyereket tekintjük, aki a többieknél idősebb!)

3.
A 7-11 bolt egy vásárlója kiválasztott magának 4 apróságot, és a fizetendő összeg iránt érdeklődött.
- 7.11 dollár - felelte a kereskedő.
- Milyen érdekes, a bolt neve is pont ez. Hogy is jött ki ez az összeg?
- Egyszerűen összeszoroztam a négy tárgy árát.
- No de én a négy ár összegét kell, hogy fizessem!
- Ez igaz, de ha az árakat összeadom, ugyanezt az eredményt kapom: $7.11-et.

Mennyibe került az a négy dolog?

4.
Rabságban senyvedünk a szultán udvarában. A következő ajánlatot teszi a szultán: Választanunk kell két ajtó közül. Az egyik mögött a szabadság, a másik mögött két éhes oroszlán vár.
Egyet kérdezhetünk a őröktől az ajtókkal kapcsolatban, és utána döntenünk kell. Egy bökkenő azért van. Az egyik őr mindig hazudik, a másik mindig igazat mond, de nem tudjuk, melyik melyik.
Mit kérdezzünk az egyik őrtől, hogy lehetőleg ép bőrrel megúszszuk?

Megoldás


5.
Protagorász tanítása
I.e. az ötödik században élt és dolgozott Protagorász, a nagy görög filozófus. Történt egyszer, hogy egy tanítványával, akit a jogi tudományokra tanított ki, a következőképp állapodott meg: a tanítványnak aszerint kell a tanításért fizetnie, hogy az első pert megnyeri-e, avagy sem.
A tanítvány befejezte tanulmányait, de csak nem akarta a jogi gyakorlatot megkezdeni. Protagorász erre beperelte tanítványát a fizetés elmulasztása miatt.
Megindokolható-e egyértelműen, hogy helyesen cselekedett-e?

Megoldás


6.
A bersaidi helyőrségben öt tiszt szolgál: egy hadnagy; egy százados, egy őrnagy egy alezredes és egy ezredes.
A tisztek neve: Brown, Smith, Dugas, Peter és Olaf. Mindegyiküknek egyetlen nőtestvére van, s mindegyikük valamelyik bajtársának nőtestvérét vette feleségül Dugasnak legalább egyik sógora magasabb rangú. mint ő.
A következőket sikerült eddigi szolgálati helyükről megtudni:
Smith mindkét sógora szolgált Franciaországban, s ugyanígy Peteréi is, de az ezredes egyik sógoráról sem mondhatjuk ezt el. A százados meg nem szolgált Gallipoliban.
Peter Palesztinában szolgált mindkét sógorával; a hadnagy még nem volt ott.
Az alezredes mindkét sógorával együtt már volt Kínában, Peter csak egyik sógorával volt Kínában.
Az ezredes mindkét sógorával szolgált Gallipoliban, de Kínában még nem volt.
Olaf sem Gallipoliban, sem Kínában nem szolgált még.
Melyik tisztel hogy hívják?

Megoldás


7.
A következő állítások egyike okvetlenül igaz:
1. Shakespeare minden színdarabját Bacon írta;
2. Shakespeare-nek több darabját, de nem mindet Bacon írta;
3. Shakespeare-nek több darabját nem Bacon írta.
Mi nem tudjuk - s talán soha nem is fogjuk biztosan megtudni -, melyik állítás igaz a fentiek közül, és melyik nem. Van azonban a fenti három között két olyan állítás, amely mindkettő lehet igaz, de nem lehet mindkettő egyszerre hamis. Amellett van köztük két olyan állítás is, amelyek lehetnek egyszerre hamisak, de egyszerre igazak nem.
Melyik két-két állítás ez?

Megoldás


8.
Kakaó-szigeten kétféle náció lakik, fehérek és feketék. A fehérek is már oly régen laknak a szigeten, hogy kívülálló nem is tudja a fehéreket és feketéket színükről megkülönböztetni.
Csak egy jellembeli tulajdonságuk különbözteti megőket: a feketék mindig igazat mondanak, s a fehérek mindig hazudnak.
Történt egyszer, hogy egy kutató vetődött a Kakaó-szigetre. A kutató nem ismerte nyelvüket, de egy keveset tudott szokásaikról.
Megérkezésekor három szigetlakó jelentkezett nála, a szolgálatába szerettek volna lépni. Kettő közülük törte valamennyire a kutató anyanyelvét.
A kutató természetesen csak fekete szolgát akart felvenni, ezért megkérdezte az egyiket, Ablt:
- Abl, te fehér vagy fekete vagy?
- Bhio, fa kútja marjion - volt a válasz.
- Na ebből egy szót sem értettem. Meg tudnád mondani. Bislu, hogy mit mondott Abl?
- Abl azt mondani, hogy ő fehér - válaszolta Bislu.
- S szerinted, Cacil?
- Abl azt mondani, hogy ő fekete - válaszolta Cacil.
El tudjuk dönteni, hogy Bislu és Cacil fehér vagy fekete?

Megoldás


9.
Egy idegen érkezett a városba, s szóba elegyedik a szálló borbélyával.
- Nagy a konkurencia? - kérdezte.
- Ó, egyáltalában nem - válaszolta a borbély - Rajtam kívül egyáltalán nincs is borbély a városban.
Azokat a férfiakat, akik nem maguk borotválkoznak, mind én borotválom. De éppen túlterheltségemre való tekintettel - egyetlen olyan férfit sem borotválok meg. aki önmaga borotválkozik.
Az idegen nevetve nézett rá:
- Az Ön szavaiban ellentmondás rejtőzik - mondta.
A borbély azonban hiába kereste, sehogy sem tudott rájönni, milyen ellenmondás van szavaiban.
Mi talán kisegíthetnénk?

Megoldás


10.
Van egy vár, amelyet egy sárkány őriz, amely arról híres, hogy minden állításról el tudja dönteni, hogy igaz vagy hamis. Ha igaz az állítás, akkor megégeti az illetőt, ha hamis, akkor megeszi.
Arra jár egy vándor, odamegy a sárkányhoz, mond neki valamit, mire a sárkány beengedi a várba.
Mit mondott a vándor? (Állításnak kell lennie.)

Megoldás


11.
A bélafalvi tanács kilenc tagból áll. A tanácstagok: Fazekas, Katona, Kovács, Lakatos, Mészáros, Szabó, Szekeres, Szíjgyártó és Szűcs.
A tanácstagok foglalkozásai meglepő módon: fazekas, katona, kovács, lakatos, mészáros, szabó, szekeres, szíjgyártó és szűcs. Természetesen nem szükségszerű, hogy valaki azt a foglalkozást űzze, amiről a nevét kapta.
A faluban néhány pletyka kapott szárnyra: A mészáros a katona apósa; Mészáros megkérte a lakatos egyetlen leányát, aki már visszautasította Mészáros két riválisát, a kovácsot és fazekast. Szabó leánya vőlegényének kiváló teniszpartnere; Fazekas, aki agglegény, megnyerte a helyi sakk-klub vezetőjének azt a tanácstagot, aki nevét az ő foglalkozásáról kapta. Szekeres és veje együtt lottóznak. A fazekas apja Kovács feleségének bátyja.
A szűcs és a szabó közös üzletüket rokonilag is megalapozták: egymás húgát vették el feleségül. Egyik tanácstagnak sincs több mint két lánya; két tanácstagnak egy lánya van. A szűcs neve ugyanaz, mint a Szabó foglalkozásával azonos nevű tanácstag foglalkozása. Továbbá a szabó neve ugyanaz, mint Szekeres foglalkozásával azonos nevű tanácstag foglalkozása.
Ebből ugyebár már világos, hogy melyik tanácstagnak mi a foglalkozása? Vagy talán nem?

Megoldás


12.
Egy tanár házaspár vendégségbe vár egy orvos és egy mérnök házaspárt.
Míg a szőke asszony a konyhában sürög-forog, a férje a sakkasztalt hozza rendbe (a). Csengetnek. A házigazda beengedi a két barna és a két fekete vendéget
(b). Pár perc múlva Sándor, Tamás és Pál sakkfeladványokkal foglalkoznak, míg Dóra, Ella és Piri tereferélnek
(c). Bocsánatot kérve a zavarásért, néhány kérdést intézünk a társaság tagjaihoz.
Megkérdezzük:
1. Páltól, hogy milyen színű a felesége haja? (d)
- Barna.
2. A mérnök házaspár férfitagjától. hogy Dóra férjének mi a neve? (e)
- Tamás.
3. Piritől, hagy van-e két egyforma hajszíű. asszony a társaságban? (f)
- Igen.
4. A tanártól, hogy ki a felesége? (g)
- Piri.
5. A társaság egy fekete hajú tagjától élettársa foglalkozását. (h)
- Orvos.
Távoztunkkor a társaság egy vörös hasú tagja kísért ki bennünket. (i)
Sajnos a feleletek értékét nagyon lerontja az, hogy az orvos házaspár és a társaság még egy tagja ezen az estén tréfából sohasem mondott igazat (j).
De tudva azt, hogy a többiek viszont mindig igazat mondtak, mégis megállapíthatjuk kinek-kinek a foglalkozását, hajszínét és élettársa nevét...
Valóban?

Megoldás


13.
Végre mind az öten - Kati, Évi, Zsuzsi, Panni és Rozi - túl voltak a pingpongversenyen.
Szüleik azonban - gondolták a lányok - nem törődtek eleget ezzel a nagy eseménnyel. Ezért megállapodtak, hogy mindenki csak féligazságot ír haza levelében, azaz egy igaz és egy nem igaz hírt, így büntetik a nemtörődöm szülőket.
Nézzük csak, mit írtak a versenyre vonatkozóan leveleikben:
Kati Panni a versenyen második lett Sajnos én csak harmadik lettem.
Évi Örömmel írom nektek, hogy első lettem, Zsuzsi pedig a második.
Zsuzsi Harmadik lettem, Évinek csak az utolsó hely jutott.
Panni A második helyen kötöttem ki. Rozi lecsúszott a negyedik helyre.
Rozi Negyedik lettem. De jó Katinak, ő lett az első.
Vajon ki hányadik lett a valóságban?

Megoldás


14.
Három istenség ül a jósdában egymás mellett; az igazság istene, a hazugság istene és a bölcsesség istene. Meglehetősen egyforma a külsejük, így aztán senki nem tudja őket megkülönböztetni egymástól.
Azt azonban mindenki tudja, hogy az igazság istene mindig igazat mond, a hazugság istene mindig hazudik, és a bölcsesség istene néha hazudik, néha pedig igazat mond.
Egyszer egy filozófus érkezik a jósdába, hogy kiderítse, melyik istenség melyik. Először a bal kéz felől ülő istenségnek tesz fel egy kérdést:
- Ki ül melletted, hatalmas isten?
- Ő az igazság istene - felelte az isten méltóságteljesen.
Ezután a filozófus a középen ülő istentől kérdezett:
- Ki vagy te, dicsőséges isten?
- A bölcsesség istene vagyok - így a válasz.
Végül a jobb kéz felé ülő isten következett:
- És ki ül a Te oldaladon, egeknek ura?
- A hazugság istene - válaszolta az isten.
Hogyan tudta ezek után a filozófus azonosítani az isteneket?

Megoldás


15.
Élt annak idején Bagdad városában három kádi (mohamedán bíró), akik igencsak kitűntek éles eszükkel, viszont egymással állandóan vitatkoztak, hogy végül is ki közülük a legokosabb.
Elunván a vitát, elmentek a főmuftihoz, hogy ebben a vitás kérdésben tegyen köztük igazságot.
A főmufti vállalta a döntőbíró szerepét. A három kádit bevezette egy olyan szobába, ahol semmiféle tükröző felület nem volt, majd eléjük rakott öt darab fezt (karima nélküli, bojtos sapka, arab viselet), melyek közül kettőn arany, hármon pedig fekete színű bojt volt, és így szólt:
- Én most bekötöm mindhármuk szemét, a fejetekre rakok egy-egy fezt, a maradék kettőt eldugom, majd leveszem a szemetekről a kötést. Ezt követően magatokra hagylak benneteket. é aki ezek után elsőként mondja meg, hogy milyen színű bojtos fez van a saját fején, hármótok közül az a legokosabb.
A főmufti ekkép is cselekedett, mégpedig a három fekete bojtos fezt rakta a fejükre, míg a maradék kettőt, tehát az arany bojtosakat pedig eldugta. Ezzel magára hagyta a három kádit, akik egy ideig szótlanul figyelték egymást, majd az egyik hirtelen megszólalt:
- Rajtam fekete bojtos fez van!
Kérdés: hogyan okoskodott a 'legokosabb" kádi?

Megoldás


16.
Egy szobában, melynek két ajtaja közül az egyik zárva, a másik nyitva van. két őr egy rabot őriz.
Arab tudja, hogy az egyik őr nagy hazudozó hírében áll, de azt nem, hogy melyik. A rab - érthető módon - szeretne kijutni a szobából, azonban nem próbálkozhat az ajtók nyitásával, pusztán egyetlen kérdést tehet fel az egyik őrnek. Mit kérdezzen, hogy elsőre meglelje a nyitott ajtót?
(Matematikailag pontosítva a feltételeket: az egyik őr mindig hazudik, a másik mindig igazat mond.)

Megoldás


17.
Fura Feri elhatározza. hagy mindennapos hazudozásait ezentúl néha igazmondással fűszerezi, azaz hétfőn, szerdán és pénteken mindig igazat mond, más napokon mindig hazudik.
Egyszer azt mondta: "Holnap igazat fogok mondani!". A hét melyik napján történt ez?

Megoldás


18.
Van egy sziget, melyen az emberek, amikor alszanak. teljesen életszerű álmokat élnek át.
Ráadásul álombeli életük éppúgy folytatódik éjszakáról éjszakára, mint a nappali életük napról napra.
Ezen a szigeten kétfajta ember él. Az egyik nappali típusú, a másik éjszakai. A nappali lakosokat az jellemzi, hogy minden, amit ébren hisznek, az igaz, és minden, amit álmukban hisznek, az hamis.
Az éjszakai lakosoknál ez pont fordítva van, minden, amit álmukban hisznek, az igaz, és minden, amit ébren hisznek, az hamis.
Egyszer a következő rejtvényt adtam fel egy barátomnak erről a szigetről:
"Egy lakos egyszer azt hitte, hogy ő nappali típusú, és ébren van. Miféle volt az illető?"
A barátom gondolkodott egy darabig, aztán közölte, hogy ennyi információból ezt nem tudja eldönteni, és megkérdezte: "Te tudod, hogy milyen típusú volt az illető, és hogy ébren volt-e vagy aludt?"
"Persze. Tudom, hogy milyen típusú, és azt is, hogy ébren volt-e vagy sem" - feleltem.
Ekkor a barátom a követkőt kérdezte: "Ki lehetne deríteni, hogy az illető ébren volt vagy aludt, ha elárulnád, hogy nappali vagy éjszakai típusú?"
Megválaszoltam a kérdését (igennel vagy nemmel), és a barátom már könnyedén megoldotta a rejtvényt.
A kérdés ezek után: nappali vagy éjszakai típusú az illető, és ébren volt-e, vagy aludt?

Megoldás


19.
Három vándor érkezik egymás után egy fogadóba, és a pultnál együtt várják a fogadóst. A fogadós sajnos rossz hírrel érkezik, minden szoba foglalt. Mivel ebben az időszakban éjjelente viharos erejű szél tombol. és sokat esik az eső, a fogadós mégis megpróbál valahogy szállást találni éjszakára a vándoroknak. Az istállófiú szobájában van egy üres ágy; az elsőként érkezett vándor alhat ott. A másodikként érkezett alhat az istállóban, a harmadik pedig alhat a disznóólban, az még mindig melegebb és szárazabb, mint odakint.
A vándorok azonban elkezdtek vitatkozni az alábbiak szerint:
Áron Én érkeztem elsőnek.
Béla Nem igaz, én voltam az első.
Csaba Nem úgy volt, én jöttem először.
Áron Hazudsz! Én jöttem elsőnek, ahogy már az előbb is mondtam.
Csaba Ööö, nem Béla jött másodiknak.
Béla Ez igaz.
A fogadós tudta, hogy a vándorok közül az egyik mindig igazat mond, a másik mindig hazudik, a harmadik mondatai pedig szigorúan váltakozva hol igazak, hol hamisak.
Kit hová szállásol el a fogadós?

Megoldás


20.
Van egy falu, ahol 100 házaspár lakik. Nagyon vallásos a község, és papnak mindent megtesznek.
A pap egy vasárnap kihirdeti, hogy a faluban vannak olyan feleségek, akik megcsalják a férjüket, és felszólítja a férjeket, hogy ezeket a feleségeket hozzák el a templomba vasárnapig, hogy meggyónhassák bűneiket.
Minden hűtlen feleséget csakis a saját férje viheti el a templomba. Minden férfi tudja a másik feleségéről, hogy az hűtlen-e, de a sajátjáról nem. Nem tudja senkitől megkérdezni, magának kell kitalálnia, hogy mi a helyzet.
Csütörtök délben már négy feleség várt gyónásra a templomban, és a pap nagyon elégedett volt.
Hogyan jöttek a férjek, hogy kit kell elvinni a templomba?

Megoldás


21.
Igazmondó Mackóéknál áramszünet van. A család - Mackó papa, Mackó mama és Mackó Lackó - éppen megéhezett, szerencsére lent a pincében még maradt a télire félretett mézből 10 csuporral.
Lement hát először Mackó papa, a sötét pincében kitapogatott néhány mézesbödönt, megtömte a hasát. majd visszament. Így tett Mackó mama és Mackó Lackó is.
Minden szokás szerint történt: jól nevelt mackó módjára, ha valamelyikük megkezdett egy csuprot, akkor azt az utolsó cseppig ki is ürítette, és mindenki jóllakottan tért vissza. Tudják még egymásról, hogy Mackó papa ette a legtöbb mézet, Mackó mama kevesebbet evett, mint Mackó papa, de többet, mint Mackó Lackó.
Egyszer csak beállít a Mackó családhoz Mackó nagybácsi:
- Jaj, elfogyott a mézem, Mackó papa, nektek van még?
- Nem tudom - felelte Mackó papa. - Mackó mama, te talán tudod?
- Én sem tudom. És te, Mackó Lackó?
- Én sem tudom.
- Én már tudom - mosolygott Mackó papa.
Honnan tudta? És mi is tudjuk?

Megoldás